การพัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (MALINET)

Development of the resource sharing services for Mahasarakham Library Network (MALINET)

  • รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
Keywords: ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, การใช้ทรัพยากรร่วมกัน, บริการยืมระหว่างห้องสมุด, Mahasarakham Library Network, MALINET, Resource Sharing, InterLibrary Loan

Abstract

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริการ สภาพการใช้บริการ และศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาจาก ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการจริง ณ ห้องสมุดในเครือข่าย จำนวน 1,203 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการบริการ พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้บริการมีความเพียงพอ การจัดบริการสอดคล้องกับนโยบายและระเบียบการทุกเรื่อง เป็นบริการที่มีประโยชน์ และมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการให้บริการมีหลายขั้นตอน และระเบียบกลางในการให้บริการไม่เป็นแนวเดียวกัน เกี่ยวกับ สภาพการใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนมากทราบและรับรู้ว่ามีการให้บริการใช้ทรัพยากรร่วมกันแต่ส่วนมากไม่เคยไปใช้บริการ เนื่องจาก ไม่สะดวกในการไปยืมและส่งคืนทรัพยากร ส่วนเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการจัดบริการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พบว่า ต้องพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านรูปแบบการจัดบริการ ด้านการสมัครสมาชิก และอัตราค่าบริการ

Published
2019-08-01
How to Cite
สิทธิจันทร์ ร. (2019). การพัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (MALINET). Information - อินฟอร์เมชั่น, 21(1), 78-90. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/151