การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม KKU Lib. Cover Dance Contest 2013

Creating an atmosphere of inspirational learning creative activities KKU Lib. ARC Cover Dance Contest 2013

  • นายิกา เดิดขุนทด
Keywords: โคฟเวอร์ดานซ์, การเรียนรู้เพื่อชีวิต, การส่งเสริมการเรียนรู้, Cover dance, Inspirational learning, Learning promoting

Abstract

        พันธกิจหนึ่งในหลายพันธกิจที่สำคัญของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อความบันเทิงและการพัฒนาตนเอง (Inspiration)  โดยมีบทบาทในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อชีวิต (Inspirational Learning) กิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ คือ KKU Lib. Cover Dance Contest 2013 ผลการศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.42 จากคะแนนเต็ม 5 หรือร้อยละ 88.40 เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากตามลำดับดังนี้  1) ด้านความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.27  2) ด้านผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.24 และ  3) ด้านทีมงานจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.15   ส่วนความไม่พึงพอใจพบว่า ไม่มี กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในระดับมาก เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับบริการเข้าใช้สำนักวิทยบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการอีกทางหนึ่งด้วย

Published
2019-08-01
How to Cite
เดิดขุนทด น. (2019). การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม KKU Lib. Cover Dance Contest 2013 . Information - อินฟอร์เมชั่น, 21(1), 91-96. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/152

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>