ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา

Needs of Academic Services for Developing the Primary School Libraries in the Yala

  • บุปผา ไชยแสง
  • นูรีดา จะปะกียา
  • จารุณี การี
  • ชุติมา คำแก้ว
  • ชินวัจน์ งามวรรณากร
Keywords: บริการวิชาการ, ห้องสมุด, โรงเรียนประถมศึกษา, จังหวัดยะลา, Academic service, Library, Primary School, Yala Province

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการบริการวิชาการ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้บริหารในการสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา เขต 1 จำนวน 47 โรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 141 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และ One-Way ANOVA: F-test และการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการให้ข้อเสนอแนะและปัญหาผลการวิจัยพบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก มีครูประจำชั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศเป็นหนังสือภาษาไทยมากที่สุดและส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านน้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี ต้องการศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในประเทศและใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ประกอบการจัดกิจกรรมของห้องสมุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าครูบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการทุกด้านไม่แตกต่างกัน และความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่สนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการไม่แตกต่างกัน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ต้องการคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดหมวดหมู่หนังสือและรูปแบบการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

Published
2017-12-04
How to Cite
ไชยแสงบ., จะปะกียาน., การีจ., คำแก้วช., & งามวรรณากร ช. (2017). ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา . Information - อินฟอร์เมชั่น, 24(2), 25-38. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/68

Most read articles by the same author(s)