การวิเคราะห์วารสารวิชาภาษาไทยที่จัดพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2548

  • ผิวพรรณ จันทร์หอม
  • ชุติกาญจน์ บุตรพรม
  • จันทา เทพวงษ์
  • แดน แสนมี
Keywords: การวิเคราะห์วารสาร, วารสารภาษาไทย

Abstract

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ 1) ผลการวิเคราะห์วารสารวิชาการภาษาไทย ที่จัดพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.2544-2548 และเผยแพร่ข้อมูลในฐานข้อมูล OPAC ของห้องสมุด ที่จัดทำโดยสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชน และเป็นวารสารวิชาการภาษาไทยที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review) และมีการเผยแพร่ข้อมูลในฐานข้อมูล OPAC ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2) ผลการการศึกษาจัดการหาวารสารของหน่วยวารสารและเอกสารต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่ามีวารสารที่จัดพิมพ์โดยสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชน จำนวน 148 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารที่จัดพิมพ์โดยสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด จำนวน 89 ชื่อเรื่อง ซึ่งในจำนวนนี้มีวารสารจำนวน 15 ชื่อเรื่อง ที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองผลงานก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review) และพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่จัดพิมพ์วารสารวิชาการภาษาไทยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.99 ผลการจัดหาของหน่วยวารสารและเอกสารต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าสามารถจัดหาวารสารวิชาการภาษาไทยที่จัดพิมพ์ขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2548 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review) มีจำนวน 100 ชื่อเรื่อง

Published
2019-08-01
How to Cite
จันทร์หอมผ., บุตรพรมช., เทพวงษ์จ., & แสนมี แ. (2019). การวิเคราะห์วารสารวิชาภาษาไทยที่จัดพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2548. Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), 15-22. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/201

Most read articles by the same author(s)