การพัฒนาห้องสมุดเด็กเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์

The development of a children’s library for learning in an institution affiliated with the local government of Kalasin Province

  • มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์
Keywords: ห้องสมุดเด็ก, การเรียนรู้, สถานศึกษา, องค์กรปกครองท้องถิ่น, จังหวัดกาฬสินธุ์, Children’s Library

Abstract

             งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบริบทของห้องสมุดเด็ก ศึกษาปัญหาการพัฒนาห้องสมุดเด็ก และพัฒนาห้องสมุดเด็กเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจงคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไค้นุ่น อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย พบว่า บริบทด้านห้องสมุดเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไค้นุ่นได้ศึกษาบริบท 5 ด้านได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการให้บริการ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาปัญหาในการพัฒนาห้องสมุดเด็ก  โดยใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของห้องสมุดเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไค้นุ่น พบข้อมูลดังนี้ จุดเข็ง พบว่า บุคลากรเห็นความสำคัญในการพัฒนาห้องสมุดเด็ก บุคลากรเป็นคนในท้องถิ่นสามารถประสานงานกับผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้ ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น  จุดอ่อน พบว่า บุคลากรขาดความรู้ในการจัดการห้องสมุดเด็ก ขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทรัพยากรสารสนเทศสำหรับเด็กไม่เพียงพอ และไม่ตรงกับความต้องการของเด็ก  โอกาส พบว่า รัฐบาลที่กำหนดการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และอุปสรรค พบว่า ปัจจุบันมีสื่อใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย การคัดกรองสื่อสำหรับเด็กมีน้อย ทำให้เด็กได้รับสื่อที่ไม่เหมาะสม และเห็นความสำคัญกับหนังสือน้อยลง

            การพัฒนาห้องสมุดเด็กเพื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไค้นุ่น ได้แก่ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการห้องสมุดเด็ก  ให้ความรู้ผู้ปกครองในเรื่องการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าของห้องสมุดเด็ก ร่วมกันใช้ ร่วมกันพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป

 

Published
2019-08-01
How to Cite
สุวรรณพฤกษ์ ม. (2019). การพัฒนาห้องสมุดเด็กเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ . Information - อินฟอร์เมชั่น, 22(2), 89-96. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/119