พฤติกรรมสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ

Information behaviors and technology acceptance of the disabilities

  • ปัทมากร เนตยวิจิตร
  • กุลธิดา ท้วมสุข
  • กันยารัตน์ เควียเซ่น
Keywords: พฤติกรรมสารสนเทศ, การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, คนพิการ, information behaviors, technology acceptance, disabilities

Abstract

     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสำหรับคนพิการของประเทศไทย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับคนพิการ 3 ประเภทคือ คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการได้ยิน และคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง ผลการวิจัยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ 1) พฤติกรรมสารสนเทศของผู้พิการ คนพิการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจมากเป็นอันดับต้น ดำเนินการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง และใช้แหล่งสารสนเทศที่เป็นสาธารณะที่ภาครัฐให้บริการ แต่แหล่งสารสนเทศที่คนพิการเข้าถึงน้อยที่สุดกลับเป็นห้องสมุดที่คนพิการเข้าไปใช้บริการน้อยมาก 2) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องยาก รวมทั้งไม่มีความยุ่งยากสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนพิการ เนื่องจากคนพิการพร้อมที่จะเรียนรู้ฝึกการใช้งาน เพื่อค้นหาสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ส่งผลต่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นซึ่งจะเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการมิได้เป็นปัญหา หรืออุปสรรคสำหรับคนพิการเลยแม้แต่น้อย

Published
2019-08-01
How to Cite
เนตยวิจิตรป., ท้วมสุขก., & เควียเซ่น ก. (2019). พฤติกรรมสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ. Information - อินฟอร์เมชั่น, 22(2), 50-60. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/116

Most read articles by the same author(s)