การจ้างแหล่งภายนอกดำเนินกิจกรรมห้องสมุด

  • ปาริชาต เสารยะวิเศษ
Keywords: การจ้างแหล่งภายนอกดำเนินการ, เอาท์ซอสซิ่ง, ห้องสมุด

Abstract

         อธิบายความหมายของคำว่า การจ้างแหล่งภายนอกดำเนินกิจกรรม (Outsourcing) การนำมาใช้กับงานห้องสมุด และทางเลือกในการนำมาใช้ในห้องสมุด ซึ่งแบ่งเป็น การใช้เพียงบางส่วน และการใช้ทั้งหมด ตลอดจนสรุป ข้อดีข้อเสียของการจ้างแหล่งภายนอกดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานห้องสมุด

Published
2019-08-01
How to Cite
เสารยะวิเศษ ป. (2019). การจ้างแหล่งภายนอกดำเนินกิจกรรมห้องสมุด. Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), 60-66. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/207